بیمه نیکان

طرح اقساطی بیمه کارکنان شهرداری تهران

در اقساط 12 ماهه بدون ضامن 
 بدون سود و بدون پیش‌پرداخت
شروع قسط یک ماه پس از صدور بیمه‌نامه

طرح اقساطی بیمه کارکنان شهرداری تهران

در اقساط 12 ماهه
بدون ضامن 
 بدون سود
بدون پیش‌پرداخت
شروع قسط یک ماه پس از صدور بیمه‌نامه

مسکونی
غیر صنعتی
مسکونی
غیر صنعتی