بیمه نیکان

طرح اقساطی بیمه کارکنان شهرداری تهران

در اقساط 12 ماهه بدون ضامن 
 بدون سود و بدون پیش‌پرداخت
شروع قسط یک ماه پس از صدور بیمه‌نامه

طرح اقساطی بیمه کارکنان شهرداری تهران

در اقساط 12 ماهه
بدون ضامن 
 بدون سود
بدون پیش‌پرداخت
شروع قسط یک ماه پس از صدور بیمه‌نامه

ثالث
بدنه
آتش‌سوزی
حوادث انفرادی
ثالث
بدنه
حوادث انفرادی
آتش‌سوزی